X

NATUUR REGISTRATIE

PRODUCTINFORMATIE / NATUUR REGISTRATIE

 

NATUUR REGISTRATIE SYSTEEM

Het Natuur Registratie Systeem is het overkoepelende systeem van onze registratiesystemen in de sectoren faunaschade, faunabeheer, visvangst, voedselveiligheid en onderzoek. Op deze wijze is het voor gebruikers van deze systemen niet langer nodig om op verschillende systemen gegevens in te voeren of aan te leveren bij diverse instanties, maar met éénmalige invoer deze gegevens veilig te delen met andere gebruikers van systemen binnen het Natuur Registratie Systeem. Dit kan zijn omdat dit wettelijk is vereist of op vrijwillige basis omdat individuele gebruikers zelf kiezen voor gebruiksgemak.

Vanaf 2005 is op deze wijze een ketengericht systeem ontstaan wat zich gedurende de loop der jaren steeds verder heeft ontwikkeld en momenteel geldt als de standaard voor betrouwbare en veilige digitale rapportage en verslaglegging die in het hele land is doorgevoerd en wordt gebruikt. In het Natuur Registratie Systeem en onderliggende systemen zijn al onze gebruikers uniek en zijn ingevoerde gegevens herleidbaar tot de bron.

NatuurNetwerk is als bouwer en ontwikkelaar volgens het Databankrecht juridisch eigenaar van de databank met gegevens, maar heeft de zeggenschap van en over deze gegevens verlegd naar haar licentiehouders, verenigt in het Landelijk Overleg Faunagegevens (LOF).

NatuurNetwerk staat garant voor de wettelijke vereisten op het gebied van veiligheid en bescherming persoonsgegevens en het beheer van de verzamelde gegevens van onze gebruikers en treedt op als verantwoordelijke voor de registratie.

 

 

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Misverstanden over het gebruik van persoonsgegevens kunnen vooral ontstaan doordat er bij gegevens geen sprake is van eigendomsrechten over de gegevens. Daardoor lijkt het moeilijk vast te stellen wie het gebruik van die gegevens bepaalt. Dat is maar schijn, omdat de Wet bescherming persoonsgegevens(Wbp), de wet die het gebruik van persoons-gegevens reguleert, in plaats van eigendom, spreekt van zeggenschap over het proces van gegevensverwerking. Dit proces omvat alle onderdelen die de gegevens kunnen doormaken van verzamelen tot gebruik en vernietiging van die gegevens. Die zeggenschap ligt bij de verantwoordelijke voor die verwerking. Tot die zeggenschap behoort ook het vaststellen van het doel en de middelen van de verwerking. Het doel van een verwerking is niet onbegrensd en mag niet in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Verder is het doel begrensd doordat de doeleinden welbepaald en nauw omschreven moeten worden en, behoudens uitzonderingen, worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit  Persoonsgegevens (CBP). Dit doel is bepalend voor het gebruik dat van de gegevens mag worden gemaakt.
Uitdrukkelijk is in de Wbp vastgelegd dat de gegevens niet gebruikt mogen worden voor doeleinden die niet verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Ook mogen niet meer gegevens worden vastgelegd dan voor het doel noodzakelijk is. Elk ander gebruik dan aangegeven in de doeleinden is niet toegestaan, behoudens met de uitdrukkelijke toestemming van degenen van wie persoonsgegevens worden vastgelegd. Deze personen worden aangeduid met de term ‘betrokkenen’. Verenigbaar met het doel is de verwerking voor statistische of wetenschappelijke (beleids-) doeleinden, onder de voorwaarden dat die verwerking zodanig plaatsvindt dat de resultaten niet meer te herleiden zijn tot een individuele, natuurlijke persoon.

Het Natuur Registratie Systeem staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen CBP, onder nummer 1384049 met onderstaande doelstelling;
De Natuurregistratie© heeft tot doel het vastleggen van gegevens betreffende dode en levende dieren en de maatregelen die op grond van de Flora-en faunawet of andere wetten zijn of moeten worden genomen, waaronder mede begrepen het maken van statistische overzichten.

Het eerste deel van de doelstelling impliceert dat alleen gegevens, inclusief de persoons- gegevens van de betrokkenen, waaronder grondgebruikers, jagers en jachtaktehouders kunnen worden verstrekt en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de aangegeven doelstelling, dus uitvoering van de Flora- en faunawet (nu Wet natuurbescherming) en het nemen van maatregelen die uit deze wet en andere wetten, die met deze wet samenhangen, voortvloeien. Elk andere gebruik is niet geoorloofd. Voor de statistische overzichten geldt dat daaruit geen persoonsgegevens kunnen worden afgeleid.

Meer informatie over de registratie systemen die onderdeel zijn van Natuur Registratie kunt u vinden onder de productpagina’s SRS, FRS, WRS en VRS op deze website.