X

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van NatuurNetwerk B.V.

 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1.1 Op al onze aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarde van toepassing tussen NatuurNetwerk B.V., gevestigd Hofsemolenweg 8  8171 PM  Vaassen Nederland en opdrachtgever.

1.2 Voorwaarden van de wederpartij van NatuurNetwerk B.V. missen elke toepassing, ook indien zij zien op aspecten waarin de overeenkomst niet voorziet.

1.3 Indien in de overeenkomst afwijkingen zijn opgenomen van deze algemene voorwaarden, gaan die bepalingen in de overeenkomst op dat punt boven deze algemene voorwaarden.

 

2. Offertes.

2.1 De offerte van NatuurNetwerk B.V. is vrijblijvend en geldig voor acceptatie door de (potentiële) opdrachtgever gedurende de in de offerte aangegeven termijn als de offerte rechtsgeldig door NatuurNetwerk B.V. is getekend.

2.2 De offerte heeft inhoudelijk de informatie die door de (potentiële) opdrachtgever is verstrekt tot uitgangspunt. De (potentiële) opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opzet en uitvoering van een op de offerte gebaseerde opdracht essentiële informatie heeft verstrekt.

2.3 Het auteursrecht van de offertes berust bij NatuurNetwerk B.V.. In het geval NatuurNetwerk B.V. in de offerte informatie opneemt over mogelijke oplossingen van door de (potentiële) opdrachtgever gestelde vragen zal de (potentiële) opdrachtgever deze informatie niet gebruiken voor opdrachten aan derden zonder NatuurNetwerk B.V. daarvoor een redelijke vergoeding te betalen.

 

3. Leveringen.

3.1 Leveringen van NatuurNetwerk B.V. kunnen bestaan uit diensten, hardware producten en/of software(licenties). Leveringen kunnen plaatsvinden op basis van een prijs per eenheid of aanneemsom. Leveringen in de vorm van projecten vinden plaats op basis van een aanneemsom. Leveringen vinden altijd plaats overeenkomstig een opdracht(bevestiging) op een door NatuurNetwerk B.V. uitgebrachte offerte.

3.2 Leveringen van softwarelicenties op het gebruik van software, die het eigendom is van NatuurNetwerk B.V. vinden plaats onder de op die softwarelicenties betrekking hebbende licentievoorwaarden betreffende gebruik, restricties, intellectueel eigendom, beperkte garantie en beperkte aansprakelijkheid. Voor het overige zijn de algemene leveringsvoorwaarden op de levering van softwarelicenties van toepassing.

 

4. Opdracht.

4.1 Een opdracht is voor NatuurNetwerk B.V. bindend zodra de opdracht door de opdrachtgever en door NatuurNetwerk B.V. rechtsgeldig getekend is, hetzij NatuurNetwerk B.V. een mondelinge verkregen opdracht schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd. Indien en voor zover in de opdracht(bevestiging) verwezen wordt naar een offerte, zijn eerst de specificatie en voorwaarden van de opdracht(bevestiging) van kracht en daarna die van de offerte.

4.2 Teneinde NatuurNetwerk B.V. in staat te stellen aan haar verplichtingen te voldoen is opdrachtgever verplicht (i) NatuurNetwerk B.V. tijdig van alle voor de uitvoering van de opdracht relevante informatie te voorzien en om NatuurNetwerk B.V. onverwijld op de hoogte te stellen indien NatuurNetwerk B.V. naar mening van opdrachtgever uitgaat van verkeerde veronderstellingen of uitgangspunten.

4.3 NatuurNetwerk B.V. zal alle gegevens die haar en haar medewerkers in het kader van de uitvoering van werkzaamheden in vertrouwen ter beschikking worden gesteld of ter ore komen met de grootst mogelijke voorzichtigheid behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden, anders dan met toestemming van de opdrachtgever. Dit betreft uitsluitend gegevens die niet ook via openbare bronnen beschikbaar zijn.

4.4 Alle werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van software, het ontwikkelen van ideeën, plannen, methodieken en/of werkwijzen, uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever blijven eigendom van NatuurNetwerk B.V. tenzij anders aangegeven in de opdracht. NatuurNetwerk B.V.  behoudt het recht om generieke alsmede niet bedrijfsspecifieke concepten, technieken, processen en procedures die mede door eigen medewerkers zijn opgedaan of ontworpen te hergebruiken en in te bouwen in andere software.

 

5. Intellectuele eigendomsrechten.

5.1 Alle werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van software, het ontwikkelen van ideeën, plannen, methodieken en/of werkwijzen, uitgevoerd in opdracht van opdrachtgever, alsmede uitgegeven licenties op het gebruik van software en/of toegang tot websites, blijven (intellectuele) eigendom van NatuurNetwerk B.V. tenzij anders aangegeven in de opdracht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NatuurNetwerk B.V..

5.2 De hiervoor bedoelde zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van NatuurNetwerk B.V. en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.

5.3 Voor elke in strijd met dit artikel verrichte handeling is de wederpartij aan NatuurNetwerk B.V. een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,--, onverminderd het recht van NatuurNetwerk B.V.  om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

5.4 NatuurNetwerk B.V.  behoudt het recht om generieke alsmede niet bedrijfsspecifieke concepten, technieken, processen en procedures die mede door eigen medewerkers zijn opgedaan of ontworpen te hergebruiken en in te bouwen in andere software en/of applicaties.

 

6.Meerwerk.

6.1 Van meerwerk zal sprake zijn in het geval opdrachtgever meer leveringen wenst dan in de opdracht staan aangegeven of de omvang van een project uitbreidt.

6.2 Van meerwerk zal eveneens sprake zijn indien het in de opdracht gestelde doel niet zonder meer-inspanning kan worden bereikt. NatuurNetwerk B.V. zal het uit te voeren meerwerk tijdig in overleg met opdrachtgever vaststellen. Het meerwerk zal in een aanvullende opdrachtbevestiging worden vastgelegd.

 

7. Betaling.

7.1 Leveringen van diensten op tijdbasis zullen tweewekelijks of maandelijks, ter keuze van NatuurNetwerk B.V., worden gefactureerd op basis van werkelijk bestede tijd.

7.2 Leveringen van producten (hardware, software) en licenties zullen bij het verlenen van de opdracht worden gefactureerd. Leveringen van projecten zullen op basis van het overeengekomen betalingsschema worden gefactureerd. Meerwerk zal na voltooiing van de meerwerkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen worden gefactureerd.

7.3 Op de facturen zullen de vigerende BTW en eventuele andere overheidsheffingen zichtbaar worden opgenomen.

7.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien een factuur naar de mening van de opdrachtgever niet correct of onvolledig is, zal hij NatuurNetwerk B.V. hiervan binnen 14 dagen op de hoogte stellen.

7.5 In het geval opdrachtgever niet tijdig voldoet aan enige betalingsverplichting is opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt het achterstallige bedrag direct opeisbaar en is NatuurNetwerk B.V. gerechtigd aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dagtekening van de factuur.

7.6 In een voorkomend geval heeft NatuurNetwerk B.V. het recht - na schriftelijke melding aan opdrachtgever - al haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten, dan wel, indien van toepassing, de gebruikerslicentie(s) en/of de gebruiksrechten te blokkeren.

7.7 NatuurNetwerk B.V. is bij niet tijdige betaling tevens gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau, te vorderen.

7.8 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 50,- Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

 

8. Garantie.

8.1 Voor producten van derden (hardware, software, licenties) die NatuurNetwerk B.V. direct of in een project levert zal de garantie van de desbetreffende derde van toepassing zijn.

8.2 Voor projecten geldt een garantietermijn van 6 maanden na oplevering van het project, m.u.v. de in het project door NatuurNetwerk B.V. gebouwde en geleverde maatwerksoftware. NatuurNetwerk B.V. zal de door opdrachtgever aangegeven tekortkomingen voor eigen rekening herstellen, rekening houdend met de garanties van derden, voorzover van toepassing. Voor een maatwerksoftwareproject c.q. maatwerksoftware in een project geldt een garantie-termijn van 30 dagen na levering. Tot 30 (dertig) dagen na levering garandeert NatuurNetwerk B.V. dat (1) de software zal functioneren conform de in de documentatie beschreven werking en dat (2) de cd's, diskettes of andere media vrij zijn van fouten of gebreken. NatuurNetwerk B.V. zal het gebrek corrigeren zonder hiervoor kosten in rekening te brengen onder voorwaarde dat de opdrachtgever de software niet heeft gewijzigd (of laten wijzigen) en dat NatuurNetwerk B.V. binnen 30 (dertig) dagen van het gebrek op de hoogte is gebracht. Voor (software)diensten, die NatuurNetwerk B.V. op aanwijzing van opdrachtgever verricht, garandeert NatuurNetwerk B.V. dat zij zich inspant om de diensten middels goed vakmanschap en zorgvuldigheid tot uitvoering te brengen.

 

9. Aansprakelijkheid.

9.1 De aansprakelijkheid van NatuurNetwerk B.V. voor directe schade die veroorzaakt is door een gebrek van een door NatuurNetwerk B.V. geleverde zaak of dienst, indien en voorzover dit komt vast te staan, is beperkt tot maximaal het factuurbedrag van dat gedeelte van de overeenkomst, dat betrekking heeft op de zaak of dienst waarvoor de aansprakelijkheid in dit geval geldt. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door de assuradeur van NatuurNetwerk B.V. in het voorkomende geval als schade wordt uitgekeerd.

9.2 NatuurNetwerk B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte en/of gevolgschade waaronder personele kosten, financiële en/of commerciële verliezen, winstderving, verlies van gebruik, verlies van relaties, betalingen verschuldigd aan derden, kosten ten gevolge van verlies van gegevens.

9.3 Betreft het producten van derden dan is de aansprakelijkheid van NatuurNetwerk B.V. beperkt tot de garantievoorwaarden van de desbetreffende derde, onder toepasselijkheid van de eerste volzin van dit artikel.

9.4 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat NatuurNetwerk B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding terzake.

9.5 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te land als in het land van herkomst van te leveren zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging van zaken bij transport naar NatuurNetwerk B.V. of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers van NatuurNetwerk B.V., ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van NatuurNetwerk B.V., dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor NatuurNetwerk B.V. overmacht op, die NatuurNetwerk B.V. ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. NatuurNetwerk B.V. is in deze of dergelijk gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling, om of de overeenkomst c.q. de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Indien zich een situatie van overmacht voordoet zal NatuurNetwerk B.V. opdrachtgever hiervan mededeling doen onder overlegging van de nodige bewijsstukken

 

10. Toepasselijk recht, bevoegd rechter.

10.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Bevoegd tot kennisneming van het geschil is uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Zwolle, onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter in het Arrondissement Zwolle en onverminderd de bevoegdheid van NatuurNetwerk B.V. om desgewenst de rechter van de woonplaats of vestigingsplaats van opdrachtgever te adiëren.