X

PRIVACY AUDIT PROOF

 

Privacy Audit Proof 

Per november 2018 is NatuurNetwerk B.V. "privacy audit proof" gecertificeerd voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de hierna genoemde Registraties. De privacy-audit is gebaseerd op onderzoek naar de opzet en het bestaan van het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens binnen verschillende Registraties.

De privacy-audit betreft de volgende registraties van NatuurNetwerk:

  • BOA Registratie Systeem (BRS)
  • Toezicht Registratie Systeem (TRS)
  • Fauna Registratie Systeem (FRS)
  • Fauna Schade Registratie Systeem (SRS)
  • FRS WBE Module (FRS-WBE)
  • Wild Registratie Systeem (WRS)
  • Visvangst Registratie Systeem (VRS)

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met, door de Nederlandse Orde van Register EDP Auditors (NOREA) uitgegeven, in Nederland algemeen aanvaarde standaarden voor Assurance opdrachten (Richtlijn 3000) van de NOREA. In het bijzonder is bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik gemaakt van de volgende normen en criteria:

  • Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PbEU 2016, L 119));
  • het Privacy Control Framework (PCF) van de NOREA;
  • de overige formeel van toepassing zijnde wetgeving, gedragscodes, jurisprudentie en publieke afspraken voor zover het betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.